Akademia Badań Klinicznych
  • Slider testowy 1
  • Slider testowy 2

Lista zakwalifikowanych edycja 2
Lista zakwalifikowanych edycja 3

LISTA REZERWOWA 3 EDYCJA


Studia podyplomowe

 „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (druga i trzecia edycja, 10.2021 – 06. 2022)

Zapraszamy do uczestnictwa w II i III edycji unikalnego kierunku studiów podyplomowych z obszaru niekomercyjnych badań klinicznych.

Studia podyplomowe dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników.

Podyplomowe studia „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" realizowane będą w roku akademickim 2021/22 od października 2021 r. (druga i trzecia edycja) i trwać będą dwa semestry, łącznie 180 godzin zajęć.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania i organizacji niekomercyjnych badań klinicznych. Podjęcie edukacji to również szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań. Planowane są dwie edycje studiów, w ramach których przeszkolonych zostanie 140 osób (70 uczestników na jedną edycję studiów). Studia w formule zdalnej (online).

Zajęcia (wykłady, seminaria, warsztaty) realizowane będą przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, pracowników Agencji Badań Medycznych oraz przez wysokiej klasy zewnętrznych ekspertów w dziedzinie badań klinicznych. Tematyka studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

logotypy

lider abm

gcp umw