Akademia Badań Klinicznych
  • Slider testowy 1
  • Slider testowy 2

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • członkowie zespołów badawczych, personel administracyjny i zarządzający badaniami klinicznymi (m. in. lekarz, koordynator badań klinicznych, personel pomocniczy, prawnik, radca, statystyk etc.),
  • zatrudnieni w podmiotach leczniczych, świadczących szpitalne usługi medyczne lub pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych,
  • posiadający wykształcenie wyższe.

Proces rekrutacja przebiegać będzie następująco:

  1. Rekrutację rozpoczyna proces rejestracji na studia (do projektu) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w określonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) terminie.
  2. Po zamknięciu rejestracji przeprowadzone zostaną rozmowy wstępne na studia (rekrutacyjne ). Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów wstępnych na studia opublikowana będzie lista osób przyjętych na studia.
  3. Osoby przyjęte na studia są zobowiązane, we wskazanym terminie, do złożenia oryginałów niezbędnych dokumentów/podań - warunek konieczny do przyjęcia na studia.
  4. W przypadku nie wypełnienia określonych limitów rekrutacyjnych na studia rekrutacja będzie kontynuowana według powyższego schematu.

Warunki rekrutacji określone są w regulaminie rekrutacji. Studia prowadzone będą zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Liczba miejsc

70 osób (druga edycja studiów)

70 osób (trzecia edycja studiów)

Opłata za studia

Studia są bezpłatne dla uczestników.

Tryb studiów

Tryb zdalny - online

logotypy